Raków  arianie

 

 

 

Historia

 

Zabytki

 

Arianie

 

Opracowania historyczne Stanisława 

i Władysława Malanowiczów

 

Cmentarz

Stanisław 

Malanowicz

 

Akademia Rakowska

Katechizm 

Rakowski

Działalność wydawnicza

Postacie związane 

z Rakowem

Inne ośrodki arianizmu

 

 

 

Faust Socyn (Siena 5.12.1539 – Lusławice 3.3.1604)

Faustino Sozzini, Faustus Socinus

 

   Włoski myśliciel, filozof, reformator religijny, pisarz i poeta. Od jego nazwiska bracia polscy byli znani na zachodzie pod nazwą socynianie. Jego poglądy w dużej mierze przyczyniły się do ukształtowania demokracji i racjonalizmu w Europie.

   Faust Socyn urodził się w bogatej i wpływowej rodzinie w Toskanii, z której pochodzili papieże Pius II, Pius III i Paweł V. Na jego poglądy duży wpływ miał jego stryj Lelio Sozzini (Lelio Socyn), który opiekował się nim po śmierci rodziców oraz zapoznanie się z pracami Migueal Serveta. W 1562 opublikował pierwszą rozprawę teologiczną: Komentarz do pierwszego rozdziału Ewangelii św. Jana (już w 6 lat później przetłumaczoną na język polski). Kolejne 10 lat spędził na dworze księcia Toskanii Kosmy I, unikając kwestii religijnych i pisząc utwory o tematyce politycznej i miłosnej. Narastająca presja ze strony Inkwizycji sprawiła, że w 1574 przeniósł się do ośrodka wolnomyślicielstwa Bazylei, gdzie w 1578 opublikował swoje najbardziej oryginalne dzieło: O Jezusie Chrystusie Zbawicielu.

   W 1578 roku po raz pierwszy przybywa do Polski. Odtąd jego kontakty z braćmi polskimi będą znaczące. Mimo nie przyjęcia go do Zboru (powodem była niechęć Socyna do ponownego chrztu) w 1598 roku, po śmierci Jana Niemojewskiego staje się nieoficjalnym przywódcą Braci Polskich, reprezentował nurt umiarkowany, który nie sprzeciwiał się pańszczyźnie, państwu i sądownictwu.

   W Polsce nasilała się presja kontrreformacji: w 1571 zniszczono w Krakowie zbór protestancki i cmentarze innowierców, a od 1594 Socyn padał ofiarą napaści i przemocy, w 1598 grupa krakowskich studentów (podburzonych przez miejscowy kler katolicki), wywlekła Socyna z jego mieszkania, spaliła jego księgozbiór i usiłowała go zabić; w ostatniej chwili uratował go ksiądz-profesor Marcin Wadowita). 

   Socyn, obawiając się o życie, wyjechał w 1598 do Lusławic koło Tarnowa, gdzie znajdował się duży ośrodek Braci Polskich. Tu zmarł w wieku 65 lat. Nie zaznał spokoju nawet po śmierci; miejscowy proboszcz kazał wykopać jego zwłoki i wrzucić do Dunajca, jednak zwłoki wyłowiono z wody i pochowano ponownie. Następnie grób wielokrotnie usiłowano zniszczyć. Staraniem unitarian z USA i Wielkiej Brytanii w 1936 wybudowano mauzoleum Socyna według projektu Adolfa Szyszko-Bohusza. Dzisiaj grób Socyna znajduje się na terenie prywatnego parku dworskiego, należącego do kompozytora Krzysztofa Pendereckiego i nie jest udostępniany zwiedzającym.

mauzoleum projektu A.Szyszko-Bohusza

grób Socyna na starym sztychu

wcześniejszy wygląd grobu

   Miał żonę Elżbietę (córkę protektora protestantyzmu Krzysztofa Morsztyna), z którą mieli jedno dziecko Agnieszkę. Był dziadkiem Andrzeja Wiszowatego.

 

 

Andrzej Wiszowaty  (Filipów 26.11.1608 – Amsterdam 29.7.1678) 

 

   Syn Stanisława Wiszowatego herbu Pirzchała i Agnieszki Socyn. Filozof, teolog, ideolog religijny braci polskich, kaznodzieja, poeta. Rodzina Wiszowatych należała do drobnej szlachty. Ojciec nie był w stanie zadbać o należyte wykształcenie syna, dlatego za namową Krzysztofa Morsztyna, arianina, starosty filipowskiego i wuja żony, przeniósł się do województwa krakowskiego, gdzie objął w dzierżawę wieś Jankówka, a później nabył na własność wieś Wrocimorowa. Andrzej pobierał pierwsze nauki wraz z synami K. Morsztyna w sąsiednim Raciborsku – siedzibie Morsztynów. Wykazywał duże zdolności, dlatego naukę kontynuował w Akademii Rakowskiej (1619–1629), gdzie mieszkał w domu rektora i wybitnego myśliciela ariańskiego Jana Crella. Po ukończeniu szkoły objął na krótko posadę nauczyciela dzieci wojewody lubelskiego Aleksandra Tarły. Arianie niechętni temu faktowi (Tarło był katolikiem), ufundowali dla młodego Andrzeja stypendium zagraniczne.
   W 1632 roku przybył do Lejdy i podjął studia na tamtejszym Uniwersytecie. W czasie studiów odwiedzał często Amsterdam, aby uczestniczyć w wykładach myślicieli tej klasy co: Gerhard Johann Vossius i Caspar Barlaeus i wkrótce przeniósł się tam na stałe. W 1637 r. powrócił do Polski, na wieść o wypędzeniu arian z Rakowa, w 1639 roku udał się do Warszawy, gdzie przed Izbą Poselską wygłosił mowę w obronie doktryny rakowskiej. Wkrótce został nauczycielem Andrzeja Suchodolskiego. Razem z nim, w 1640 r. wyruszył w kolejną, kilkuletnią podróż po Europie. Odwiedził Niemcy, Holandię i Francję. Po powrocie, w 1642 r., synod ariański powierzył mu funkcję ministra zboru ariańskiego w Piaskach, należących do rodziny Suchodolskich. Ten zbór został wkrótce również zamknięty.
   W 1643 r. Wiszowaty otrzymał posadę kaznodziei w zborze w Szerszniach na Ukrainie w powiecie żytomierskim, u boku ariańskiego teologa Jana Stoińskiego. Wkrótce Bracia polscy przenieśli Wiszowatego do województwa wołyńskiego. Pod jego opieką znalazły się zbory w Haliczanach, Iwanicach, Beresku i Kisielinie. Wystąpienia przeciwko arianom przybrały na sile.
Kolejne zbory były burzone, co nie pozwalało Wiszowatemu osiąść nigdzie na dłużej. 3 maja 1648 r. ożenił się z Aleksandrą Rupniewską herbu Szreniawa, córką Joachima i Elżbiety z Lubienieckich herbu Rola. Przeniósł się do Siedlisk, aby objąć tam stanowisko kaznodziei. Po wybuchu wojen kozackich, wyjechał w okolice Gdańska. Osiadł na krótko w Straszynie, gdzie wygłaszał polskie kazania u boku nie znającego języka polskiego Marcina Ruara. Nauczał kolejno w zborach w Radostowie, Robkowie i Lusławicach. Na wieść o napaści chłopskiego tłumu na Nowy Sącz, wymordowaniu załogi szwedzkiej i spustoszeniu ariańskich domów, Wiszowaty w pośpiechu opuścił Robków, gdzie porzucił cały majątek i bibliotekę. Osiadł chwilowo w Czarkowych należących do syna swojej stryjecznej siostry, Hieronima Moskorzewskiego. Wkrótce znowu zmuszony był uciekać. Wraz z Jonaszem Szlichtyngiem i Stanisławem Lubienieckim schronił się pod opiekę Szwedów w Krakowie. Po poddaniu się Krakowa wojskom polskim króla Jana Kazimierza, Wiszowaty powrócił do Robkowa i majątku rodzinnego we Wrocimorowej. Tam doszła go wieść o uchwaleniu przez Sejm konstytucji o wygnaniu arian z Polski (1658). Akt parlamentu stawiał Braciom polskim do wyboru: nawrócenie lub konfiskatę majątku i wygnanie z kraju (w ciągu 3 lat).
Wiszowaty podjął ostatnią próbę uratowania arian. W dniach 11–16 marca 1660 r., na zamku kasztelana wojnickiego Jana Wielopolskiego w Rożnowie odbyła się słynna publiczna dysputa teologiczna między przedstawicielami Braci polskich i duchownymi kościoła katolickiego. Spotkanie do niczego nie doprowadziło. Kasztelan pod wrażeniem intelektu Wiszowatego zaproponował mu, aby pozostał w kraju, który potrzebuje ludzi uczonych. W zamian za przejście na religię katolicką zaoferował teologowi wieś Gródek. Ten odmówił mówiąc, że lepiej dobra stracić i cześć obywatelską niż czyste sumienie

   10 lipca 1660 r. Wiszowaty opuścił Polskę. Arianie wyjeżdżający z Rzeczypospolitej udali się do Kluczborka. Następnie pojechał na Węgry, a stamtąd został przez synod wysłany do Mannheim. W Heidelbergu wręczono mu zakaz nauczania na terenie Palatynatu. W tej sytuacji, jako miejsce stałego pobytu wybrał Amsterdam. Do końca życia pozostał wierny przekonaniom religijnym. Nadal tworzył i opiekował się spuścizną Braci polskich. Był autorem 62 prac z dziedziny teologii, filozofii, religii i etyki, w większości zaginionych. Za najwybitniejszy i najbardziej znany uchodzi Religio rationalis seu de rationis judicio - O religii zgodnej z rozumem, czyli traktat o posługiwaniu się sądem rozumu także w sprawach teologicznych i religijnych (Amsterdam 1684). Swoich sił próbował również na polu poezji Opublikował monumentalne wydawnictwo Bibliotheca Fratrum Polonorum, na które składał się dorobek polskich arian, a które w 1674 roku trafiło na indeks ksiąg zakazanych.
   Ostatnie słowa wypowiedziane do jednego z synów brzmiały: Jak widziałeś, chłopcze, że ja czynię, tak i ty zawsze trzymaj się tylko tego, co prawdziwe i dobre i cały wysiłek ku temu obracaj. Syn Andrzeja, Benedykt Wiszowaty poszedł w ślady ojca.

 

 

Jonasz Szlichtyng (Bukowiec 1592 – Sulechów 1661) 

   Szlachcic polski, teolog braci polskich. Studiował w Niemczech, skąd wróciwszy był pastorem w Rakowie, a potem w Lusławicach. Skazany wyrokiem sejmu warszawskiego w 1647 za rozsiewanie bezbożnych dogmatów na wygnanie z kraju, krył się długo po domach przychylnej sobie szlachty, następnie wyniósł się do Holandii, gdzie był nauczycielem Zbigniewa Sienińskiego, pobierającego tam nauki. W czasie najazdu Szwedów powrócił chwilowo do Krakowa, po ich jednak ustąpieniu zmuszony był znowu kraj opuścić. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ionae Schlichtingii a Bvkowiec De SS. Trinitate, de moralibus N. et V. Testamenti praeceptis, itemq[ue] de sacris, Evcharistiae et baptismi ritibus : adversus Balthasarem Meisnerum [...] dispvtatio. - [War. B]

Wydawca: Raków : Sebastian Sternacki ; Lubcz : Jan Kmita 1639

Biblioteka Narodowa, SD XVII 2 465 

 

 

Krzysztof Szlichtyng  (1620 – 1684)

   Syn Jonasza Szlichtynga oraz Anny Lubienieckiej (córki Jana). Kaznodzieja ariański, teolog i pastor zboru Braci Polskich.

   Kształcił się w szkołach ariańskich w Rakowie i Lusławicach oraz na uniwersytecie we Frankfurcie i przypuszczalnie w Lejdzie. Był kaznodzieją braci polskich w Prusach, a po śmierci Krzysztofa Crella-Spinowskiego od 1680 był ministrem zboru w Kosinowie, oraz przez kilka lat rektorem miejscowej szkoły. Syn Krzysztofa dwojga imion Krzysztof Jonasz Szlichtyng po studiach na Albertynie i we Frankfurcie również był kaznodzieją.

 

 

Jan Jerzy Szlichtyng (1597 – 1658)

   Sędzia ziemski we Wschowie, poseł na Sejm, ariański działacz reformacyjny w Polsce, założyciel miasta Szlichtyngowa. Był pochodzenia niemieckiego. Przeniósł się do Polski z powodu doznanych represji (ze względu na wyznawany antytrynitaryzm); zaczął działać w zborach braci polskich. Był jednym z wykładowców Akademii Rakowskiej, teologiem ariańskim i biblistą, napisał komentarze do Nowego Testamentu.

   W latach 1634-1643 wykupił majątek ziemski na południe od Wschowy z myślą o osadzeniu tam protestantów, prześladowanych na Śląsku. 20 lipca 1644 otrzymał od króla Władysława pozwolenie na założenie miasta, nazwanego Szlichtyngowa od nazwiska założyciela. W mieście osiedlili się głównie niemieccy luteranie, którym Szlichtyng w przywileju lokacyjnym zagwarantował wolność wyznania. W 1645 wzniósł tam kościół ewangelicki.
Szlichtyng mieszkał wraz z żoną w pobliskiej Górczynie. Dwór Szlichtynga był ostoją języka i kultury polskiej w przeciwieństwie do w większości niemieckiej Szlichtyngowej. W latach Potopu poparł Szwedów widząc w nich obrońców polskich protestantów. Zmarł bezpotomnie i został pochowany w kościele w Szlichtyngowej.

 

 

Stanisław Lubieniecki (młodszy) herbu Rola 

(Raków 23 sierpnia 1623 – Hamburg 18 maja 1675) 

 

   Astronom, historyk i pisarz. Jego nazwisko w pismach anglojęzycznych zapisywane jest również jako Lubiniezky lub Lubyenyetsky. Studiował na Akademii Rakowskiej, po jej likwidacji w 1638 naukę kontynuował w Kisielinie na Wołyniu. W 1644 wyjechał do Torunia, gdzie pobierał nauki prywatne. Korzystając ze stypendium zborowego, kontynuował naukę we Francji oraz Niderlandach w latach 1646–1650. W 1646 zapisał się na uniwersytet w Orleanie, po roku przeniósł się do kalwińskiej uczelni w Saumur, potem zapisał się na katolicki uniwersytet w Angers. W 1649 zapisał się na uniwersytet w Lejdzie, gdzie odbył rozmowę z Kartezjuszem na temat ruchu Ziemi. Wkrótce też powrócił do Polski. W 1654 został ministrem zboru ariańskiego w Czarnkowach. W czasie potopu szwedzkiego 25 października 1655 stanął na czele delegacji braci polskich, która udała się do króla Szwecji Karola X Gustawa by zabiegać o przywrócenie arianom ich swobód wyznaniowych. Schronił się w Krakowie pod opieką garnizonu szwedzkiego. Po kapitulacji miasta 1 września 1657 udał się na Pomorze Szwedzkie. Zajął się pisaniem rozpraw teologicznych, które spotkały się z ostrym atakiem luteran. W 1658 jako arianin został formalnie skazany na banicję mocą decyzji sejmu. Nowego protektora uzyskał w osobie króla Danii Fryderyka III. Zamieszkał w Hamburgu, gdzie nieustannie był atakowany przez kler luterański. Został otruty wraz z dwiema córkami, w niewyjaśnionych okolicznościach. Zwłoki jego spoczęły na cmentarzu przy katedrze w Altonie koło Hamburga. Jego praca z lat 1666–1668 pt. Theatrum Cometicum jest ilustrowaną antologią 415 komet, które pojawiły się aż do 1655. Jeden z kraterów Księżyca został nazwany na cześć astronoma jego nazwiskiem.

 

 

Andrzej Lubieniecki (ok. 1551 – Siedliska 6 lutego 1623) Został pochowany w Suchodołach)

   Duchowny, historyk i pisarz ariański. Pochodził z Kujaw, był synem Stanisława i Katarzyny z Sobieskich – wyznawców kalwinizmu. Jego braćmi byli: Paweł, Krzysztof Lubieniecki (starzy) i Stanisław Lubieniecki (starszy). Uczęszczał do gimnazjum kalwińskiego w Bychawie. W 1569 brał udział w obradach Sejmu w Lublinie, podczas którego została uchwalona Unia lubelska. Od 1573 studiował w Paryżu, następnie był dworzaninem królów: Henryka Walezego i Stefana Batorego. Po 1577 Lubieniecki stał się wyznawcą doktryny braci polskich. Gdy był duchownym zboru w Śmiglu, zaprzyjaźnił się i zaczął współpracować z Faustem Socynem. Następnie został duchownym (ministrem zboru) w Hoszczy na Wołyniu. Brał udział w synodach braci polskich w Rakowie w 1601 i 1602, gdzie zamieszkał. Mianowano go sekretarzem synodu i scholarchą Akademii Rakowskiej. Około 1616 Lubieniecki napisał swoje najważniejsze dzieło: Poloneutichia abo Królestwa Polskiego szczęście, a przy tym i W. Księstwa Litewskiego. A potem tegoż szwankowanie w roku 1612 i 1613 (opublikowane w całości w 1982). Dzieło opisuje historię Polski, ze szczególnym uwzględnieniem okresu 1506–1616. W tej książce Lubieniecki podkreślał, że za naruszanie swobód wyznaniowych Bóg zawsze karał Polskę klęskami w polityce zagranicznej i wewnętrznej. Pisał również poezje i pisma polemiczne.
   W 1620 Lubieniecki zamieszkał w majątku ziemskim swojego brata Pawła w Wysokiem, następnie mieszkał w Krupem i w Siedliskach, gdzie zmarł. 

 

 

Jan Krell (Crell od Crellius

(Helmetsheim 1590 – Raków maj 1633)

 

   Ojciec jego, także Jan, był pastorem luterańskim. W 1606 r. wstąpił na uniwersytet w Altdorfie, gdzie rozpoczął studia filologiczne, a później filozoficzne. Tam spotkał w 1610 roku polskich socynian i stał się obok Marcina Ruara, najaktywniejszym członkiem koła socynian. Działalność ta zwróciła uwagę władz uczelni, więc w obawie przed represjami, w listopadzie 1612 wyruszył pieszo do Polski i w grudniu dotarł do Rakowa. Tu przyjęto go serdecznie i mianowano wykładowcą języka greckiego w Akademii Rakowskiej. Równocześnie Crell uczył się tak gorliwie języka polskiego, że już niebawem osiągnął doskonałe wyniki. W latach 1616–1621 był rektorem Akademii. Również w 1616 roku ożenił się z córką poety śląskiego Szymona Pistoriusa – Rozyną. Po śmierci Walentego Szmalca (1622) został, po Krzysztofie Lubienieckim, drugim ministrem zboru rakowieckiego. Pomimo dotkliwej straty jaką poniósł w czasie najazdu lisowczyków na Raków (1623) kontynuował swoją pracę naukową i pisarską. W czasie najazdu nie było go w Rakowie, ale zostały zniszczone i spalone jego notatki i biblioteka. Zmarł w maju 1633 roku na panującą wówczas w okolicy zarazę. 

   Pastorius przekazał nam w dziele Życie Crella jego charakterystykę. Crell miał być niskiego wzrostu, wątły i chorowity, o zapadłych oczach. Słynął z nadzwyczajnej pracowitości i sumienności, z którymi łączył pedantyczną dokładność. W obcowaniu z ludźmi był towarzyski, taktowny i uprzejmy. W czasie prelekcji i dysput mówił spokojnie, bez zapału, ale płynnie, treściwie i przekonywująco.

   Miał szóstkę dzieci. Jego średni syn Krzysztof odgrywał w środowisku dość znaczną rolę, ale nie dorósł do poziomu ojca. 

   Z licznych jego dzieł, z których większość była tłumaczona na języki obce: francuski, niemiecki, angielski, a głównie na holenderski, na szczególną uwagę zasługują:

 • Ad librum Hugonis Grotii quem de satisfactione Christi adversus Faustum Socinum scripsit, responsio. Raków 1623 r. Istnieje także przekład holenderski.

 • Ethica Aristotelica.... II wyd. Amsterdam 1681.

 • De Deo et ejus attributis una cum quinque libris Joannis Volkelii De vera Religione, Raków 1630. Przekład holenderski - 1663. Ten traktat Crella wraz z współwydanym pismem Volkela De vera religione, które Crell skorygował i uzupełnił przy współpracy Hieronima Moskorzowskiego, Adama Gosławskiego i Marcina Ruara, stanowi najpełniejszy zarys doktryny socyniańskiej.

 • Junii Bruti Polonii Vindiciae pro religionis libertate, Amsterdam 1637, 1650, 1681; przekład holenderski: 1649; przekład francuski Samuela Sorbiere'a zaginął; przekład francuski Charles Lecene'a: 1687, 1769. Książka wydana w Polsce Jan Crell "O wolność sumienia", PWN 1957, przetłumaczone z oryginału łacińskiego przez Irminę Lichońską. Ze wstępu tej książki pochodzi ten opis biograficzny Crella 

   Dzieła Crella cieszyły się dużym rozgłosem aż do końca XVII wieku, a nawet jeszcze w wieku XVIII. Z szacunkiem wyrażał się o nich Hugo Grocjusz, który pod ich wrażeniem nawiązał kontakt z Crellem; interesował się nimi Marin Mersenne, cenił Sorbiere, znał dobrze Bayle i Locke, czytywał Newton. Jego dzieła wywoływały gromy oburzenia w kręgach ortodoksyjnych teologów katolickich, luterańskich i kalwińskich. Opracował też nowe wydanie Katechizmu Rakowskiego z 1609 roku wraz z Marcinem Ruarem. Działalność pisarska zapewnia Crellowi czołowe miejsce w obozie socynian.

 

 

 

 

Krzysztof Crell Spinowski (Spinovius) (Raków 1622 – 12 grudnia 1680) 

 

   Syn Jana Crella, teolog ariański, pastor zboru braci polskich. Kształcił się w Rakowie oraz na uniwersytecie w Lejdzie. Od 1650 był kaznodzieją w Krzelowie, w latach 1654-1659 był ministrem zboru w Rąbkowej, później na Śląsku w Kluczborku. W Kluczborku urodzili się jego synowie Samuel Crell-Spinowski i Paweł, którzy kontynuowali ariańskie tradycje rodzinne. Od 1669 przeniósł się do Kosinowa, gdzie był też ministrem zboru i nauczycielem w miejscowej szkole ariańskiej. Krzysztof kompletował do druku dzieła swojego ojca Jana Crella, które wydawane były w Amsterdamie. W czasie wyjazdów zagranicznych do Niderlandów i Anglii zabiegał o pomoc materialną dla wypędzanych arian. Crell należał do znanych braci polskich w Prusach. Zmarł w czasie podróży przez Polskę, gdy jechał z Kosinowa do Kluczborka.

 

 

Samuel Crell Spinowski (Kluczbork 25 marca 1660 – Amsterdam 9 czerwca 1747)

 

   Syn Krzysztofa i wnuk Jana Crella, filozof i teolog ariański, pastor zboru braci polskich. Studiował w Anglii. Jako teolog ariański był kaznodzieją i ministrem zboru w Lubniewicach (od ok. 1706 i od 1718) oraz w Królowej Woli. Na terenie Prus pełnił rolę duchowego przywódcy, podobnie jak wcześniej nimi byli Samuel Przypkowski i Zbigniew Morsztyn. W działalności duszpasterskiej wśród braci osiadłych w Prusach wspierał go rodzony brat Paweł, który był kaznodzieją i ministrem zboru w Kosinowie. Samuel Crell utrzymywał kontakty z przedstawicielami reformacji w Anglii, Niemczech i Niderlandach m.in.: z Johnem Locke, Lordem Shaftesbury i Newtonem. Crell był autorem ponad 20 prac z zakresu filozofii i teologii. Prace jego pisane łaciną drukowane były w Amsterdamie, Londynie i Królewcu. Samuel Crell miał dwóch synów, którzy idee ariańskie szerzyli w Stanach Zjednoczonych, w stanie Georgia.

 

 

Samuel Przypkowski 

(ok. 1592 – Królewiec 19 kwietnia 1670)

 

   Pisarz i poeta, pastor ariański i działacz reformacji. Pochodził ze szlacheckiej rodziny z Kielecczyzny. Uczył się w ariańskiej Akademii Rakowskiej, a następnie w Altdorfie i Lejdzie. Był zwolennikiem poglądów Fausta Socyna. Związał się z dworem Radziwiłłów z Birży: najpierw z hetmanem polnym litewskim Krzysztofem Radziwiłłem, a potem z księciem Bogusławem Radziwiłłem. W 1633 uczestniczył w wojnie z Rosją. W 1639 zamieszkał w majątku ziemskim arianina Jerzego Niemirycza na Ukrainie. W 1656 walczył w bitwie pod Prostkami u boku księcia Bogusława. Po nakazaniu przez Sejm wygnania arian z Rzeczypospolitej 20 lipca 1658, Przypkowski wyjechał do Prus Książęcych, najpierw w 1661 do Kotła, a w 1666 do majątku Kosinowo, który zakupił (jako własność zastawną) wraz z zięciem Mikołajem Suchodolskim za 5000 florenów. W Kosinowie został pierwszym pastorem (tzw. ministrem) zboru ariańskiego. Zmarł w Królewcu, gdzie spędził ostatni okres życia, ale zgodnie z jego ostatnią wolą został pochowany na cmentarzu (tzw. Ariańskiej Górze) w Kosinowie. Grób nie zachował się. Był zwolennikiem całkowitego rozdziału Kościoła od państwa, co zawarł w rozprawie: Dissertatio de pace et concordia ecclesiae (Rozprawa o pokoju i zgodzie w Kościele) wydanej w Amsterdamie w 1628 roku. Napisał wiele utworów poetyckich, głównie religijnych, w językach: polskim i łacińskim, m.in. Psalmy i pieśni nabożne (1610), kolejne wydania jego poezji pojawiły się w latach 1910–1911 w Wirydarzu poetyckim J. T. Trembeckiego (tom 1-2), w 1973 Na porównanie jesienne i w 1981 Dissertatio.

 

 

Jan Sienieński herbu Dębno(Sienno 1577 –  ...)

Szlachcic polski,  kalwinista, kasztelan żarnowski. Założył w roku 1569 miasto Raków i ogłosił w nim tolerancję religijną. Ożeniony z gorliwą arianką Jadwigą Gnoińską. Miał syna Jakuba.

 

 

Jakub Sienieński, ( Sienno ? – 1639) z Sienna, syn Jana  – arianin, poseł na sejmy I Rzeczypospolitej, założył w 1602 Akademię Rakowską w Rakowie, uczestnik rokoszu sandomierskiego 1606–1609.

 

 

Krzysztof Morsztyn zwany Młodszym

(... – 1642)

 

   Starosta filipowski, działacz reformacyjny ariański. Był administratorem (scholarchą) i nauczycielem w Akademii Rakowskiej. Jego ojciec, Krzysztof Morsztyn (1522 –1600) – był założycielem zboru ariańskiego w Filipowie w 1585 i szwagrem Fausta Socyna. 

 

 

Piotr Morzkowski herbu Ślepowron z Morszkowa, znany również jako Morszkowski lub Petrus Morscovius

(... – po 1646)

 

   Działacz reformacyjny, duchowny braci polskich, autor Agendy – dzieła ustanawiającego organizację Kościoła braci polskich. Zdobył wszechstronne wykształcenie. W 1611, podczas synodu w Rakowie, napisał razem z Walentym Smalcem projekt unii wyznaniowej z mennonitami, jednak ta propozycja została odrzucona w 1613 jako niewykonalna. W 1619 nauczał katechizmu w zborze w Lachowiczach, w 1625 został ordynowany duchownym tego zboru. W 1634 objął stanowisko duchownego w Kisielinie, a w końcu w najważniejszym ośrodku ariańskim w Rakowie, gdzie mianowano go ministrem zboru (był następcą Jonasza Szlichtynga). Od 1646, na zlecenie zboru w Daszowie, zaczął pisać swoje najważniejsze dzieło Agenda (lub Ustrój kościelny), które zostało wydane dopiero w 1745 w Lipsku i Frankfurcie. Dzieło składa się z 3 ksiąg, które opisują demokratyczny ustrój Kościoła oraz podają uzasadnienie takiego ustroju, opartego na przesłaniu Biblii. Dalsze losy Morzkowskiego nie są znane, przypuszczalnie opuścił Raków po 1638.

 

 

Józef Naronowicz-Naroński

(Kiejdany ok. 1610 – Szczytno kwiecień 1678)

   Urodził się w rodzinie kalwińskiej. Kształcił w Kiejdanach, Akademii Rakowskiej i przypuszczalnie w Lejdzie. Posiadał gruntowne wykształcenie z zakresu matematyki, geodezji i kartografii. Obok języka polskiego znał łacinę, francuski, flamandzki i słabo niemiecki. Po edykcie skazującym braci polskich na banicję, osiedlił się na terenie Prus Książęcych. Głównym zleceniodawcą prac kartograficznych Narońskiemu był elektor Fryderyk Wilhelm. Naronowicz-Naroński nosił tytuł cywilnego inżyniera i geografa Elektora. W pracach kartograficznych pomagał mu jego syn Jan Józef (zmarł 1672), a od 1672 Andrzej Woynowski. Naronowicz współpracował także, z Samuelem Suchodolcem (Suchodolskim). Należał do najwybitniejszych braci polskich w Prusach.

Prace kartograficzne:

W pracach mierniczych Naronowicz posługiwał się astrolabium z podziałem na 360° oraz kwadrantem. Po raz pierwszy w Polsce zastosował triangulację jako osnowę pomiarów większych obszarów. Mapy wykonywał zwykle w skali 1 : 50 000. 

 


Do najważniejszych prac inżynierskich Naronowicza-Narońskiego można zaliczyć:

 • mapy dóbr Radziwiłłów.

 • mapa Jeziora Drużno (maj 1659).

 • mapy starostw i komornictw Prus Książęcych.

 • mapy Zalewu Wiślanego i Zalewu Kurońskiego.

 • projekt (1667) poprowadzenia kanałów łączących Wielkie Jeziora Mazurskie, a także łączących rzeki Dejmę i Pregołę z Niemnem.

 • projekty budowy i przebudowy pałaców i zamków na terenie Prus Książęcych m.in. w Prośnie.

 

Pałac po XIX-wiecznej przebudowie

 

 

... i po zniszczeniach

foto: TBS – wikipedia              

 

Opracowania Narońskiego:

 • Księgi nauk matematycznych, Tom I Arithmetica practica, Tom II Geometria albo rozmiar.., Tom III Optica lubo perspectiva..,

 • Architektura militaris, to jest budownictwo wojenne.

 • Artilleria, to jest nauka o działach i o wszelkiej armacie strzelbowej.

 • Dowód prawdziwy Istoryi o najwyższej Monarchiej Scythiej Sarmacyi..

 

Jako ciekawostka – cytat, który jako motto umieściła sobie Polska Izba Techników i Inżynierów Budownictwa :)

 

Józef Naronowicz-Naroński, Architectura militaris, 1659


JAKI MA BYDŹ INGENIER I CO JEGO JEST POWINNOŚĆ, UMIEJĘTNOŚCI I JAKA ZACNOŚĆ.

   Ingenier, a z włoska nazywany indzienier – słowo to jest tytułu bardzo wysokiego i zacnego, bo ingenium ad ingeniarum [talent do pomysłów] – od wynalazków wszelkich, inwencyj, struktur i machin generaliter jest nazywany. W którym to słówku cokolwiek jest na świecie nauk, dowcipów wysokich, subtelnych i dziwnych, zamyka się, w nim się znajduje i ma rozumieć. Wielki w tym błąd ludzi pospolitych, którzy lada wałmistrza, który wał kopie, albo trochę rozmiaru umie, lubo budownictwa, ingenierem nazywają, a kiedy jeszcze się po cudzoziemsku ubierze, to tak o nim siła rozumieją, i twierdzą, że go nie tylko ingenierem, ale i matematykiem nazywają. A więtszy i zacniejszy jest tytuł bydź ingenierem niż matematykiem, bo matematyk może bydź theoretice tylko uczony, a ingenier practice umiejący nauki matematyczne w samej rzeczy odprawować, egzekwować i robić. Może bydź matematyk tylko matematykiem, a nie ingenierem, lecz ingenier musi bydź matematykiem. Jako tedy daleko zacniejsza z nauką praktyka od samej nauki, tak też ingenier od gołego w teoretyce matematyka.

 

 

 Joachim Stegmann, zwany „Starszym" (1595 – Koloszwar/Cluj 1633), 

   Matematyk, ariański działacz reformacyjny, duchowny i teolog, rektor Akademii Rakowskiej, pochodzenia niemieckiego, pochodził z okolic Poczdamu. Był pastorem luterańskim w Marchii Brandenburskiej, lecz potajemnie wyznawał antytrynitaryzm i podzielał poglądy Socyna. Od 1626 zaczął otwarcie wyznawać swoją wiarę i przeniósł się do Polski, gdzie zaczął działać w ośrodkach braci polskich. Stał się jednym z najbardziej aktywnych polemistów i obrońców polskiego antytrynitaryzmu, w swoich pismach zwalczał nie tylko katolicyzm, lecz również tradycyjny protestantyzm (m.in. w Brevis disquisitio an et quo mado vulgo dicti Evangelici Pontificios, ac nominatim Val. Magni de Acatholicorum credendi regula judicium solide atque evidenter refutare queant., Eleutheropoli (Amsterdam) 1633 i Eleutheropoli (Londyn) 1650–1651; przekład angielski, Londyn 1653).
   Był nauczycielem i rektorem Akademii Rakowskiej i przyczynił się do rozkwitu tej uczelni. Napisał nowatorski podręcznik do nauki matematyki i geometrii. Pisał traktaty precyzujące teologię braci polskich, zwłaszcza o filozofii religii. Był poprzednikiem Wiszowatego – uznawał, że niektóre kwestie wiary powinny być rozpatrywane zgodnie z logiką i zdrowym rozsądkiem. Wysłany do Siedmiogrodu w 1633, aby objąć tam stanowisko duchownego zmarł.

 

 

Wawrzyniec Stegmann, pseudonim: Tribander  (ok. 1610 – ok. 1655, )

Ariański działacz reformacyjny w Polsce, ostatni rektor Akademii Rakowskiej. Brat Joachima, razem z nim przeniósł się do Polski i rozpoczął działalność w zborach braci polskich. W latach 1634–1638 kierował Akademią Rakowską i w 1638, kiedy Sejm nakazał zamknięcie tej uczelni, musiał uciekać z Rakowa.

 

 

Piotr Stoiński, zwany Młodszym" ( znany także jako Pierre Statorius junior, ur. około 1565 – Raków 9 maja 1605), syn Piotra Stoińskiego, polski działacz reformacyjny, duchowny i teolog braci polskich, jeden z twórców Katechizmu Rakowskiego, pisarz (tworzył głównie w języku polskim).

Niewiele wiadomo o wczesnych latach jego życia. Z pewnością jego ojciec – wybitny działacz reformacji zapewnił mu staranne wykształcenie i Piotr w wyjątkowo młodym wieku 22 lat został duchownym zboru braci polskich w Lusławicach. Tam został najbliższym współpracownikiem i przyjacielem Socyna oraz jego rzecznikiem. Wspólnie przygotowywali tekst przyszłego Katechizmu Rakowskiego, jednak prace przerwała śmierć Socyna w 1603. Stoiński w 1596 wyjechał wraz z ambasadorem polskim w podróż dyplomatyczną do Turcji. Następnie przeniósł się do największego ośrodka ariańskiego w Rakowie, gdzie zyskał dużą sławę.

Dzieła:

 • dysputa z Franoviusem w Lusławicach na temat preegzystencji Jezusa przed narodzeniem Maryi (1591)
 • dysputa z jezuitą Adrianem Radzimińskim w Lublinie (1592)
 • Wyznanie Wiary, Lublin (1593)
 • zapis konferencji z Wiszowatym na temat preegzystencji Jezusa przed narodzeniem Maryi (1593)
 • dysputa z Janem Petriciusem z 12 grudnia 1592.
 • tłumaczenie na język polski Odpowiedzi Wujkowi Socyna (1592)
 • obrona dzieła Socyna O naturze i sposobie naszego zbawienia
 • Apel do Ministrów Ewangelickich
 • Odpowiedź Marcina Smigleciusa Bockowi (1595-1596)
 • tłumaczenie na polski Dowodu Socyna
 • mowa pożegnalna na pogrzebie Socyna (1604)
 • Kazania

 

 

Jan Stoiński (1590 – 1654), ariański działacz reformacyjny w Polsce, duchowny, teolog, pisarz i poeta.
    Pochodził z rodziny, związanej z ruchem braci polskich: jego ojcem był Piotr Stoiński (młodszy) a dziadkami – Piotr Stoiński i Grzegorz Paweł z Brzezin. Urodził się prawdopodobnie w Lusławicach, gdzie jego ojciec był duchownym.
Później wraz z rodziną przeniósł się do Rakowa. Wszechstronnie wykształcony, zyskał sławę doskonałego dialektyka i wielokrotnie uczestniczył w dysputach teologicznych. Brał udział w pracach zespołu, redagującego tekst Katechizmu Rakowskiego. Współpracował z Janem Jakubem Ryniewiczem-Trembeckim. Po wygnaniu arian z Rakowa przeniósł się na Litwę, gdzie był duchownym w zborach w Lachowiczach i w Czarkowie. Napisał m.in. Modlitwy Nabożne (wydane w Rakowie w 1633).

 

 

Georg Schomann, Jerzy Szoman (Racibórz 1530 – Chmielnik 1591)

   Działacz reformacyjny (kolejno: luterański, kalwiński i ariański), pisarz, polemista i duchowny protestancki, jeden z tłumaczy Biblii Brzeskiej. W młodości wyróżniał się głęboką religijnością katolicką. W latach 1552 –1554 studiował w Akademii Krakowskiej, a następnie w Wittenberdze, gdzie przyjął luteranizm. Wkrótce przeszedł na kalwinizm i przeniósł się do Pińczowa, gdzie w latach 1558 –1561 wykładał w miejscowej szkole ewangelickiej oraz był duchownym w zborach w Pińczowie i w Książu.
Był jednym z autorów przekładu kalwińskiej Biblii Brzeskiej. W Pińczowie ufundował księgozbiór (głównie dzieła reformatorów szwajcarskich) za sumę 40 dukatów. Tu także ożenił się z szesnastoletnią mieszczką.
   Zainteresowany doktryną anabaptyzmu, odbył w 1569 podróż do wspólnot braci luterskich, a w 1572 przyjął chrzest braci polskich i od 1573 rozpoczął działalność jako kaznodzieja ariański w Krakowie, w Lutosławicach (1586 –1588) i w Chmielniku. 
Swoje radykalne poglądy społeczne przedstawiał w pismach polemicznych i w wielu dysputach, m.in. na sejmach i synodach; do najsłynniejszych należała dysputa Szomana z jezuitą Piotrem Skargą w domu żupnika Prospera Prowany w Krakowie (w domu tym gościli czołowi włoscy antytrynitarze, m.in. Jerzy Blandrata, Bernardino Ochino, Giovanni Alciato i Giovanni Valentino Gentile). Polemizował także z Socynem.
   Najważniejszym dziełem Szomana jest autobiograficzny Testamentum ultimae voluntatis (opublikowany w 1684 w Amsterdamie w Bibliotheca antitrinitariorum Ch. Sandiusa), tłumaczenie na język polski: Testament, tłum. I. Uchońska, w: "Literatura ariańska w Polsce XVI wieku. Antologia", oprac. L. Szczucki, J. Tazbir, Warszawa, 1959.

 

 

Pawel Szoman Ciachowski, arianin, mieszkaniec Rakowa, syn Jerzego Szomana

 

 

Hieronim Gratus Moskorzowski vel Moskorzewski (Moskorzewo ok. 1560 – 1625)

 

   Działacz reformacyjny braci polskich, polityk, pisarz i polemista. Pochodził z rodziny szlacheckiej, otrzymał wszechstronne wykształcenie, związał się z ruchem braci polskich. Przygotował tekst Katechizmu Rakowskiego, którego nie zdążył ukończyć Faust Socyn; razem z Moskorzowskim Katechizm pisali: Piotr Stoiński (młodszy) i Jan Völkel. Moskorzowski w 1605 przetłumaczył tekst Katechizmu na łacinę. Był administratorem (scholarchą) i nauczycielem Akademii Rakowskiej.
   Był zaangażowany w działalność polityczną: jako poseł na Sejm wielokrotnie bronił tam praw innowierców.
Podczas zjazdu szlachty w Lublinie (4 czerwca 1606) sprzeciwił się rokoszowi szlachty przeciwko królowi i senatorom; wybrano go do komisji, która ułożyła artykuły – żądania szlachty do przedstawienia królowi.
   Napisał m.in. diariusz oraz dzieło polemiczne Oratio, qua continetur brevis calumniarum depulsio...

 

 

Jerzy Niemirycz 

(Owrucz 1612 – 1659)

 

   Podkomorzy kijowski, kanclerz ruski (1658), polityk Rzeczypospolitej Obojga Narodów, pochodzenia ruskiego (Gene Ruthenus natione Polonus) jeden z najbardziej wpływowych arian Rzeczypospolitej. Bronił praw innowierców i żądał odrębnego statusu dla ziem ruskich w ramach Rzeczypospolitej. Był najstarszym synem Stefana i Marii z Wojnarowskich – bogatej szlachty z Podola, gorliwych wyznawców arianizmu. Podczas nauki w Akademii Rakowskiej, Niemirycz wyróżnił się uzdolnieniami matematycznymi i był ulubionym uczniem Stegmanna. W 1630 zaczął studiować w Lejdzie (Niderlandy), potem podróżował po Francji, Włoszech, Anglii i Szwajcarii.
   Po powrocie do Polski w 1634 wziął udział w walkach przeciwko Rosji i Szwecji. W 1635 ożenił się z kalwinistką Elżbietą Słupecką. Od 1636 był sędzią trybunału koronnego oraz posłem na Sejm i wykorzystywał tę funkcję broniąc praw i wiary innowierców. W 1638 na próżno usiłował obronić w Sejmie Akademię Rakowską przed likwidacją. Utrzymywał w swoich posiadłościach zbory ariańskie (w Czernichowie, gdzie duchownymi byli: Piotr Stoiński (młodszy) (1610-1649) i Jerzy Ciachowski (1652 –1661/62) i w Uszomirze). W Uszomirze ufundował ariańską szkołę, sprowadzał kolonistów ariańskich, skłonił Andrzeja Wiszowatego do podjęcia działalności misyjnej na Kijowszczyźnie.
   Zgromadził ogromny majątek (14 miast i 50 wsi), co doprowadziło do konfliktów z krewnymi. W 1641 został podkomorzym kijowskim, jednak jego kariera polityczna skończyła się na skutek jego odmowy przysięgi na Trójcę Świętą, co było warunkiem przyjęcia do Senatu. Nasilono wobec niego prześladowania: wytoczono proces o bluźnierstwo, a w 1646 Trybunał Koronny nakazał mu zamknięcie wszystkich zborów ariańskich i wygnanie braci polskich z jego majątków oraz ukarał grzywną 10.000 złotych. Wyrok pozostał tylko na papierze wobec braku możliwości jego wykonania przez państwo.
   W 1648 wybuchło powstanie Chmielnickiego, którego ofiarami padali przede wszystkim arianie i Żydzi. Kolejnym ciosem dla Niemirycza był wybór byłego jezuity i kardynała Jana Kazimierza na króla Polski, co zapowiadało nasilenie prześladowań religijnych. Rozczarowany polityką nowego króla Polski, który przyczynił się do przyłączenia części Ukrainy do Rosji, Niemirycz zaczął popierać szwedzkich najeźdźców, widząc w nich obrońców wolności religijnej. Jego służba w armii szwedzkiej, akcja propagandowa wzywająca do popierania Szwedów oraz udział w przygotowaniu projektu rozbioru Polski w 1657 (Układ w Radnot), wyrobiły mu u większości polskiej szlachty opinię zdrajcy. Jego działania zaszkodziły też arianom, którzy również byli postrzegani jako zdrajcy; król zaprzysiągł we Lwowie w 1656 , że wypędzi wszystkich arian z granic Rzeczypospolitej.
   W 1658 Niemirycz doprowadził do zawarcia i ratyfikacji Unii Hadziackiej, która w formie traktatu pomiędzy Rzecząpospolitą Obojga Narodów a wojskiem zaporoskim ustanawiała Księstwo Ruskie na obszarze województw kijowskiego, bracławskiego i czernihowskiego ze statusem Wielkiego Księstwa Litewskiego i oficjalne uznanie Cerkwi prawosławnej oraz likwidację struktury Kościoła grekokatolickiego (unickiego) na obszarze Księstwa Ruskiego. Aby ułatwić realizację tego planu Niemirycz formalnie przyjął prawosławie i wezwał braci polskich i innych protestantów, aby uczynili to samo. Tym razem został uznany za zdrajcę przez wszystkich polskich innowierców; żaden nie poszedł za jego przykładem. Samuel Przypkowski ostro skrytykował jego postępowanie. Niemirycz zyskał opinię cynicznego karierowicza i krypto-arianina (tym bardziej, że nie zamknął zborów ariańskich). Gdy zdawało się, że w 1659 osiągnął swoje cele (ratyfikowano Unię Hadziacką, a Niemirycz został kanclerzem ruskim), Jerzy Niemirycz zginął w potyczce z Kozakami podczas zainspirowanego przez Moskwę buntu czerni dla obalenia postanowień Unii Hadziackiej. 
   W XX w., po wcieleniu Ukrainy do ZSRR postać Niemirycza została przywołana przez ukraińskich działaczy narodowych, którzy uczynili z niego symbol niezrozumianego wizjonera, który chciał zachować niezależność Ukrainy od Rosji w przymierzu z Polską.

 

 

Martin Ruar(ius), Marcin Ruar, pseudonim: Aretius Crispinus, ( Krempe (Holsztyn) 1589 – Straszyn koło Gdańska 1657)

   Ariański działacz reformacyjny, propagator antytrynitaryzmu i tolerancji religijnej m.in. w Polsce, pisarz, duchowny i teolog. Syn luterańskiego nauczyciela, studiował w Altdorfie, gdzie zapoznał się z poglądami Socyna i przyjął antytrynitaryzm, następnie ukończył studia prawnicze w Lejdzie. Wszechstronnie wykształcony, znający biegle wiele języków, odbył liczne podróże (Dania, Francja, Włochy, Niderlandy i kraje niemieckie), propagując antytrynitaryzm. Zyskał opinię jednego z najbardziej wykształconych ludzi swojej epoki. Zaproponowano mu stanowisko profesora w Cambridge, jednak odrzucił tę korzystną propozycję, żeby nie być zmuszonym do wyrzeczenia się swojej wiary. W 1614 przyjechał do Polski i był przez rok rektorem Akademii Rakowskiej, jednak zrezygnował, bo nie odpowiadały mu rygory zawodu wykładowcy.
   Wyjechał do Gdańska, gdzie był duchownym w zborze ariańskim (wygłaszał kazania w języku niemieckim dla nowych konwertytów). Wyróżniał się liberalnymi poglądami, nie był doktrynerem i usiłował pogodzić mennonitów z remonstrantami. Ożenił się z bogatą mieszczką gdańską i nawrócił żonę, jej rodzinę, znajomych i wielu gdańszczan. Te sukcesy nie uszły uwagi rajców miejskich, którzy w większości należeli do miejscowego Kościoła luterańskiego. Za wzorem polskiego Sejmu (który wygnał braci polskich z Rakowa), rajcy skazali w 1638 Ruara na banicję po 7 latach pobytu w Gdańsku. Jednak Ruar jako prawnik zażądał oficjalnego procesu sądowego, powoływał się też na poparcie polskich magnatów – protektorów braci polskich. Argumentował, że doktryna jego wiary, niesłusznie nazywana arianizmem, bazuje w rzeczywistości na Biblii. Rajcy odwołali banicję pod warunkiem zaprzestania działalności misyjnej.
   Po pięciu latach Ruar uzyskał od króla Władysława IV immunitet w Gdańsku. Zaczął ponownie z sukcesem nawracać gdańskich mieszczan, co w 1643 spowodowało kolejne skazanie go na banicję z miasta. Ruar uciekł do Warszawy, gdzie starał się uzyskać poparcie dla swojej sprawy, argumentując, że jego banicja jest początkiem prześladowań religijnych w Polsce. Mimo że pozwolono mu wrócić do Gdańska, to jednak wolał mieszkać poza miastem, w Straszynie, gdzie spędził resztę życia, pisząc wiele dzieł, propagujących jego wiarę, korespondując i opiekując się gdańskim zborem.  Marcin Raur wymieniał myśli z Hugonem Grotiusem, korespondował z Marinem  Mersenne'm polemizował z Zwicker'em (bracia morawscy).

 

 

Valentin Schmalz, Walenty Szmalc także Smalcjusz, Smalcius Gothanus (Gotha 12 marca 1572 – Raków 8 grudnia 1622)

   Duchowny i teolog braci polskich, pisarz, tłumacz Biblii i polemista, pochodzenia niemieckiego. W 1604 roku osiedlił się w ośrodku ariańskim w Rakowie, gdzie spolonizował się i zaczął odgrywać tam wiodącą rolę. Był ulubieńcem Jakuba Sienieńskiego, został duchownym – ministrem zboru rakowskiego. Był zdolnym nauczycielem i administratorem (scholarchą) Akademii Rakowskiej, który przyczynił się do rozkwitu tej uczelni. Był także autorem Katechizmu – podręcznika do nauki religii. Wielokrotnie występował w obronie doktryny braci polskich, napisał m.in. polemiczne dzieło pt. Odpis na dwa pasquiluse, które niedawno wyszły przeciwko tym, których niesłusznie ariany zową, od ewangelików / napisany od iednego z starszych tego to zboru, przeciwko któremu napisane... (1619). Następcą Smalca w Rakowie był Piotr Morzkowski. Nowy Testament w przekładzie Walentego Szmalca – protestancki przekład Nowego Testamentu, opracowany przez pastora Walentego Szmalca – ministra zboru unitariańskiego w Rakowie. Dzieło opracowane w duchu braci polskich ukazało się w 1606 r.

 

 

Johann(es) Völkel, Jan Völkel (ur. niezn. – 1618)

   Działacz reformacyjny w Polsce i na Litwie, duchowny i nauczyciel ariański, pochodzenia niemieckiego. Tak jak wielu jego rodaków-antytrynitarzy szukał schronienia przed prześladowaniami w tolerancyjnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i przyłączył się do ruchu braci polskich. Był jednym z administratorów (scholarchów) i nauczycieli (m.in. języka niemieckiego) w Akademii Rakowskiej. Był także duchownym ariańskim w zborach w Śmiglu i Węgrowie. W tym ostatnim mieście pełnił też funkcje rektora i nauczyciela w miejscowej szkole ariańskiej, która w 1592, po śmierci protektora braci polskich – Jana Kiszki, została przekształcona w zbór kalwiński.

 

 

Anglik Tomasz Segeth opowiadał, iż gdy znalazł się w roku 1612 w Rakowie, «zdawało mu się, że został przeniesiony w inny świat: podczas gdy gdzie indziej wszystko było pełne hałasów wojny i zamieszek, tutaj było cicho, ludzie wprawieni w skromność i spokój, iż mógłbyś sądzić, że są aniołami››.

 

 

Materiały źródłowe:

wikipedia

Raków, ognisko arianizmu; red. St. Cynarski; PWN 1968 + rękopisy artykułów

Dziewięcka W., Raków, jak to było..., Raków 2003

Kawecka-Gryczowa A., Ariańskie oficyny wydawnicze Rodeckiego i Sternackiego, Ossolineum 1974

Morawski Sz., Arjanie polscy, Lwów 1906

Urban W., Raków szkic wstępny, [w:] Gmina Raków w publikacjach, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach, Dział Informacyjno-Bibliograficzny, Kielce 1999

ks. Wiśniewski J., Dekanat opatowski, Radom 1915 – wznowienie Kielce 2000,

ks. Wiśniewski J., Dekanat sandomierski, Radom 1915 – wznowienie Kielce 2000,

www.sztetl.org.pl

www.braciapolscy.com

www.szlakbracipolskich.prv.pl

www.szydlow.pl

 

Zdjęcia archiwalne:

wikipedia

Cyfrowa Biblioteka Narodowa www.polona.plDurlik E., Madej M., Gmina Raków w publikacjach, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach, Dział Informacyjno-Bibliograficzny, Kielce 1999

Kawecka-Gryczowa A., Ariańskie oficyny wydawnicze Rodeckiego i Sternackiego, Ossolineum 1974

Morawski Sz., Arjanie polscy, Lwów 1906

www.bracia.racjonalista.pl/historia/dzisiaj/zzycia/promyk.htm

www.czeladz.org.pl/index.php?strony=starenowe

www.pinczow.com

www.wilanow-palac.art.pl

www.ostpreussen.net